Pomiary dla telekomunikacji

Oferuje pomiary pola elektromagnetycznego dla potrzeb BHP oraz ochrony środowiska dla częstotliwości 300 MHz do 90 GHz.

Nasza firma posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji: Nr AB1630.

certyfikat_pca

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1630


certyfikat_pca

Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1630


Pomiar pól elektromagnetycznych dla celów BHP wykonywane są zgodnie z:

 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (tekst jedn.: Dz.U. z 11 stycznia 2018r., poz. 331),
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 33 poz. 166),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (DzU 1997, poz. 332, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (DzU 2002, poz. 545, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (DzU 2005, poz. 2047, z późn. zm.)
 • podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2017, nr 2(92), s. 89–131 Narażenie na pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania urządzeń DOI: 10.5604//01.3001.0010.0061

Pomiar pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska wykonywane są zgodnie z:

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 październik 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192 z dnia 14.11.2003 r.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo Ochrony Środowiska” (t.j. Dz.U. 2017 poz. 519 z późniejszymi zmianami).

Wykorzystujemy sprzęt pomiarowy:

 • Miernik NARDA NBM 550 wraz z sondą EF6092,
 • Miernik NARDA NBM-520 wraz z sondą EF-9091 i HF0191,
 • Miernik PMM8053 wraz z sondą EP-408 i EP 300


Kierownik Laboratorium - Andrzej Urbański - +48 609 770 133
Kierownik ds. Jakości - Grzegorz Pawelak - +48 733 045 108